PL  |  EN

GCN 2 -0.39 -16.32%

Zastrzeżenia

Prospekt emisyjny spółki GROCLIN S.A.


Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem oraz
wyrażają Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

MATERIAŁY TE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UDOSTĘPNIENIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA
TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Zastrzeżenie prawne
Prospekt emisyjny ("Prospekt") spółki GROCLIN S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) został sporządzony w
związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 6.460.373 akcji zwykłych na
okaziciela, w tym 6.077.873 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 382.500 akcji zwykłych na okaziciela serii
A Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 października 2015 roku.
Prospekt w wersji elektronicznej został opublikowany zgodnie z art. 45 i art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://pl.groclin.com/.
Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu nie jest prowadzona
żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych, a Prospekt nie może być traktowany jako
zaproszenie, propozycja nabycia bądź oferta nabycia takich instrumentów.
Przed podjęciem decyzji o inwestycji w papiery wartościowe Spółki, inwestor powinien uważnie zapoznać się z
pełną treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami
i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, które mogą zostać publikowane w terminie późniejszym.
Jeżeli materiały na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości,
powinni Państwo opuścić tą stronę internetową.
Potwierdzenie zastrzeżenia :
W związku z powyższym, aby uzyskać dostęp do tych materiałów, prosimy o potwierdzenie poniższego:
Niniejszym potwierdzam że nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych lub na terytorium
jakiegokolwiek innego kraju, którego jurysdykcja przewiduje, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest
niezgodne z prawem.
Niniejszym oświadczam i zapewniam że nie będę drukować, kopiować, przesyłać lub w inny sposób
rozpowszechniać powyższych materiałów kiedykolwiek i do jakichkolwiek osób.
Oświadczam, że nie jestem rezydentem amerykańskim (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S),
będącej aktem wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi
zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie reprezentuję, ani nie działam na rachunek takiej osoby.
Przeczytałem i zrozumiałem zamieszczone powyżej zastrzeżenie. Potwierdzam, że jestem
uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie materiałów.
Poprzez akceptację poniższego odnośnika potwierdzam zapoznanie się z powyższymi warunkami i wyrażam
zgodę na zawarte powyżej ograniczenia.

AKCEPTUJĘ

NIE AKCEPTUJĘ