Raport bieżący nr 5 z dnia 25 kwietnia 2017 r. (g. 13:11) - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wlkp. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Groclin S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

Na podstawie podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały w dniu 24 kwietnia 2017 roku, do badania sprawozdań finansowych powołana została Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130.

Firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zobowiązała się przeprowadzić:

(i)     przegląd śródroczny sprawozdania finansowego Groclin S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.,

(ii)    przegląd śródroczny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin obejmującego okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

(iii)  badanie sprawozdania finansowego Groclin S.A. za rok 2017,

(iv)  badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2017.

Okres umowy – okres realizacji wymienionych wyżej usług.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Groclin S.A. korzystała z usług firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w zakresie:

1.      Przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki Groclin S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2013 r., 30 czerwca 2014 r., 30 czerwca 2015 r. oraz 30 czerwca 2016 r.

2.      Badania sprawozdania finansowego Spółki Groclin S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2016 r.

3.      Przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin sporządzonego na dzień 30 czerwca 2013 r., 30 czerwca 2014 r., 30 czerwca 2015 r. oraz 30 czerwca               2016 r.

4.      Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2016 r.

 

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.