Raport bieżący nr 4 z dnia 25.05.2012 r. -Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. na dzień 26 czerwca 2012 r.

Raport bieżący nr 4 z dnia 25 maja 2012 r.

 

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. na dzień 26 czerwca 2012 r.

 

 

 

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. na dzień 26 czerwca 2012 r.

Ogłoszenie Zarządu Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Załącznik

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KARPICKU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku przy ul. Jeziornej 3,
64-200 Wolsztyn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136069, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie i zgodnie z art. 4022 ksh przedstawia następujące informacje:

 

DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku
o godz. 10:00 w sali konferencyjnej przy ul. Słowiańskiej 4 w Grodzisku Wielkopolskim z następującym porządkiem obrad:

 

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2011 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za 2011 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2011 roku.
Podjęcie uchwał w sprawach:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
podziału zysku Spółki za 2011 rok,
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za 2011 rok,
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za 2011 rok,
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
Zmiany Statutu Spółki.
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. 
Zamknięcie obrad.

 

 

PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej jako ZWZ). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia do dnia 05 czerwca 2012 r.

 

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Zarządu Spółki pod adresem Grodzisk Wielkopolski przy ul. Słowiańskiej 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@groclin.com.pl.

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

 

akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć dodatkowo kopię  obu stron dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza)

 

akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając dodatkowo aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

 

zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewent. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

 

 

PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZ

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@groclin.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 2.

 

 

PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOSCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIAMIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.groclin.com.pl.

 

     5.1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

 

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

 

przedłożyć kopię pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,

 

okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

 

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@groclin.com.pl. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje, a w przypadku:

 

akcjonariuszy będącymi osobami fizycznymi – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

 

akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

 

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

 

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

 

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu ZWZ do godz. 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: (61) 44-36-131  lub (61) 44 36 132.

 

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego weryfikacji.

 

Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

 

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnik akcjonariusza, przy sporządzaniu listy obecności, powinien wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.

 

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika,  Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza, zgodnie z pkt 5.2. lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

 

Spółka ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

 

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 5.2. nie jest wiążące dla Spółki.

 

Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki.

 

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest: członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.

 

Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Spółki.

 

Akcjonariusz Spółki może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa powyżej w pkt 5.4.

 

 

MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ

 

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 10 czerwca 2012 roku („Dzień Rejestracji”), przypadający na 16 dni przed datą ZWZ.

 

 

INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZ

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

 

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

 

 

LISTA AKCJONARIUSZY

 

Zgodnie  z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4 (62-065 Grodzisk Wielkopolski) w godz. od 9:00 do 16:00, na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 25 czerwca 2012 r.

 

Akcjonariusz Spółki może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres wskazany w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

 

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki.

 

 

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.groclin.com.pl począwszy od dnia zwołania ZWZ.

 

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4, w godzinach 09.00 – 16.00 w dni robocze, nie później jednak niż w dniu 22 czerwca 2012 r., po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres wza@groclin.com.pl

 

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

 

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.groclin.com.pl. 

 

 

ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ

 

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. W szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.

 

Komunikacja akcjonariuszy z Inter Groclin Auto S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wza@groclin.com.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

 

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w innym języku niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Wszystkie dokumenty przesłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

 

 

Spółka podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

 

Dotychczasowa treść § 2 ust. 2:

 

 

㤠2 ust. 2

Spółka może używać nazwy skróconej INTER GROCLIN AUTO S.A. i wyróżniających ją znaków graficznych.”

 

Proponowana treść § 2 ust. 2:

„§ 2.2. Spółka może używać skrótu firmy: INTER GROCLIN AUTO S.A. i wyróżniających ją znaków graficznych.”

 

Dotychczasowa treść § 4 ust. 2:

 

㤠4 ust. 2:

Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także tworzyć inne spółki i organizacje gospodarcze lub do nich przystępować oraz otwierać zakłady i przedstawicielstwa za granicą.”

 

Proponowana treść § 4 ust. 2:

 

„§ 4.2.  Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.” 

 

Dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a.1.  Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz datę wypłaty dywidendy. Data wypłaty dywidendy powinna być ustalona tak, aby wypłata dywidendy mogła być dokonana w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia dywidendy. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

 

Dotychczasowa treść § 12:

 

㤠12

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
W szczególnych przypadkach członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu             środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna,              gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin                   uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.”

 

Proponowana treść § 12:

 

„§ 12.1.   Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

 Wszelkie sprawy nie zastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
W przypadkach wymagających niezwłocznego działania uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym. Uchwały w trybie pisemnym przedstawione są wszystkim członkom Zarządu i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w przypadkach wymagających niezwłocznego działania bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Zarządu w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin     uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.”

 

Dotychczasowa treść § 14 ust. 1:

 

㤠14 ust. 1

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.”

 

Proponowana treść § 14 ust. 1:

„§ 14.1.   Do składania oświadczeń w imieniu Spółki umocowany jest każdy z                   członków Zarządu samodzielnie.”

 

Dotychczasowa treść § 15:

㤠15

Do zawierania i rozwiązywania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną.”

 

Proponowana treść § 15:

„§ 15.  Do zawierania w imieniu Spółki z członkami Zarządu umów, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich, jak również w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Rada Nadzorcza może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej.”

 

Dotychczasowa treść § 16 ust. 2 lit. l):

㤠16 ust. 2 lit. l)

rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich wniosków i spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,”,

 

Proponowana treść § 16 ust. 2 lit. l):

 

„§ 16.2 lit. l) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,”.

 

W § 16 ust. 2 dodaje się lit. n) do r) o treści:

 

„16.2.lit. n) przedstawianie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej                 oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli                          wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych  zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania ryzykiem w działalności Spółki,

zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki kontroli wewnętrznej.”

Dotychczasowa treść § 16 ust. 6”

 

„§ 16.6.   Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny              być podjęte uchwały w następujących sprawach:

świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi.”

 

Proponowana zmiana: uchyla się § 16 ust. 6.

 

W § 16 dodaje się ust. 7 o treści:

 

„§ 16.7.  Rada Nadzorcza upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się            postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia                        jednolitego tekstu Statutu Spółki.”.

 

Dotychczasowa treść § 21 ust. 1:

 

㤠21.1.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych oraz przez niniejszy Statut.”

 

Proponowana treść § 21 ust. 1:

„§ 21.1.   Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do                 jego kompetencji, w szczególności w przepisach Kodeksu spółek                            handlowych oraz Statucie.”.

 

W § 21 ust. 2 dodaje się lit. r) o treści:

 

„§ 21.2. lit. r) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.”.

 

Dotychczasowa treść § 23a”

 

㤠23a

 Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu        środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Spółki oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Inter Groclin Auto S.A.”.

Proponowana  treść § 23a:

 

„§ 23a.    Począwszy od roku 2013 dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu                  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu               o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu                  takiej możliwości. W takim przypadku Spółka zapewni:

transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.”.

 

Dotychczasowa treść § 25 ust. 2 i 3:

 

㤠25 ust. 2 i 3

Z zachowaniem przepisów art. 416 § 3 i art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może nastąpić bez wykupu akcji.
W sytuacji, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego (art. 397 k.s.h.), uchwała w sprawie rozwiązania Spółki zapada większością dwóch trzecich głosów oddanych.”.

 

Proponowana zmiana: uchyla się § 25 ust. 2 i 3.

 

Dotychczasowa treść § 26 ust. 1:

㤠26 ust. 1

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza Zgromadzenia.”

 

Proponowana treść § 26 ust. 1:

 

„§ 26.1.   Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub                    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i przeprowadza wybór                            Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy żaden z nich nie mógł             otworzyć Walnego Zgromadzenia otwiera je jeden z członków Rady                      Nadzorczej.”.

 

Dotychczasowa treść § 26 ust. 2 i 3:

 

„§ 26.2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

 

Proponowana zmiana: uchyla się § 26 ust. 2 i 3.

 

W § 26 dodaje się ust. 5 o treści:

 

„§ 26.5. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki powinni uczestniczyć w              obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie                  merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego                    Zgromadzenia.”

 

Dotychczasowa treść § 31:

 

㤠31

Termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 348 § 3 k.s.h.”

 

Proponowana zmiana: uchyla się § 31.