Raport bieżący nr 30 z dnia 25 listopada 2016 r. (g. 19:30) - Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka") informuje, że w dniu 25 listopada 2016 roku Spółka otrzymała powiadomienie o dokonaniu przez akcjonariusza Spółki KABELCONCEPT HORNIG GmbH transakcji obejmującej zbycie 790.000 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji GROCLIN S.A. (ISIN: PLINTGR00013).

Zgodnie z zawiadomieniem:

1)      zbycie 590.000 sztuk akcji GROCLIN S.A. nastąpiło w dniu 24 listopada 2016 r. w ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, po cenie 14,40 zł za jedną akcję,

2)      zbycie 200.000 sztuk akcji GROCLIN S.A. nastąpiło w dniu 25 listopada 2016 r. w ramach transakcji pozasesyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, po cenie 14,40 zł za jedną akcję.

Transakcje zostały dokonane bez związku z wykonywaniem programów opcji na akcje oraz przypadkami wskazanymi w Art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

         KABELCONCEPT HORNIG GmbH jest Spółką kontrolowaną przez Prezesa Zarządu GROCLIN S.A. Pana André Gerstnera, który posiada większościowy udział w kapitale zakładowym KABELCONCEPT HORNIG GmbH oraz pełni funkcję w zarządzie tej spółki. W wyniku przeprowadzenia transakcji, nastąpiło zmniejszenie stanu posiadania KABELCONCEPT HORNIG GmbH do poziomu 2.035.000 akcji Spółki.

         Jednocześnie Zarząd GROCLIN S.A. wyjaśnia, że na skutek dokonania opisanej transakcji podmioty kontrolowane przez André Gerstnera tj. KABELCONCEPT HORNIG GmbH oraz Gerstner Managementholding GmbH dysponują łącznie 5.002.873 (słownie: pięć milionów dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcjami Spółki co stanowi 43,21% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 43,21% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.

Zarząd GROCLIN S.A. przekazuje w formie załącznika powiadomienie otrzymane od Pana André Gerstnera działającego jako Prezes Zarządu Groclin S.A. i członek Zarządu KABELCONCEPT HORNIG GmbH.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)