Raport bieżący EBI nr 2/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku - Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w związku z odbytym w dniu 19 czerwca 2015 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, Zarząd  Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2015 r., nie została przeprowadzona transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia oraz nie został zarejestrowany przebieg Walnego Zgromadzenia.
Zaistniała sytuacja stanowi odstępstwo od zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawartej w rozdziale II, pkt 1 ppkt 9a) dotyczącej zamieszczenia na stronie internetowej spółki zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video oraz zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawartej w rozdziale IV, pkt 10, ppkt 1), dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającej na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym w odniesieniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Groclin S.A., które odbyło się w dniu 19 czerwca 2015 roku.
W ocenie Spółki, realizowane dotychczas przez Spółkę procedury obowiązujące w zakresie zwołania oraz przebiegu walnego zgromadzenia, w tym uczestnictwo notariusza, zapewniają akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących walnego zgromadzenia, w tym w szczególności dotyczących jego przebiegu, podjętych uchwał oraz pozwalają na podjęcie przez akcjonariusza decyzji o uczestnictwie w walnym zgromadzeniu.

Odstępstwo od zastosowania powyższych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” nie stanowi uszczuplenia praw akcjonariuszy związanych z udziałem w walnym zgromadzeniu.

Zarząd Spółki nie wyklucza stosowania powyższych zasad przy zwoływaniu kolejnych Walnych Zgromadzeń. Dotychczas żaden z akcjonariuszy Spółki nie wnioskował o udostępnienie transmisji z obrad, jak również nie domagał się, aby obrady były rejestrowane. W konsekwencji, mając także na uwadze ilość akcjonariuszy, którzy zgłosili uczestnictwo podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki podjął decyzję o odstępstwie od przywołanych wyżej zasad.

 

Raport przekazany na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.