Raport bieżący nr 28 z dnia 22 grudnia 2017 r. (g. 17:07) - Dodatkowe wyjaśnienie - nabycie udziałów w spółce CTRLCAD Spółka z o.o.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") nawiązując do treści raportu nr 26 z dnia 19 września 2017 r. oraz nr 27 z dnia 9 listopada 2017 r., w którym Emitent informował o zawarciu Umowy Inwestycyjnej przez spółkę zależną CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. („CADM”), celem uchylenia ewentualnych wątpliwości Emitent dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z treścią raportu nr 26, z początkiem października 2017 r. tj.  2 października 2017 r. (pierwszy dzień roboczy), CADM nabył 100% udziałów w spółce ctrlCAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000585419 („ctrlCAD”). Wartość transakcji nabycia udziałów w ctrlCAD wyniosła 2.000.000,00 zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR