Raport bieżący nr 27 z dnia 9 listopada 2017 r. (g. 12:51) - Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki zależnej CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. z ctrlCAD Spółka z o.o.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") informuje, że w dniu 9 listopada 2017 r. nastąpiło uzgodnienie i przyjęcie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta tj. CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. („CADM”) oraz CTRLCAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („ctrlCAD”). Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie uproszczonym, a jego celem jest połączenie przez przejęcie ctrlCAD jako spółki przejmowanej z CADM jako spółką przejmującą.

Spółka przejmowana połączy się ze spółką przejmującą poprzez przejęcie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i przeniesie wszystkie aktywa i pasywa oraz prawa i zobowiązania na spółkę przejmującą, jako jej jedynego wspólnika, w drodze sukcesji uniwersalnej oraz ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 493 § 1 k.s.h.

Zważywszy, że spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, w zgodzie z postanowieniami art. 515 k.s.h., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i odpowiednio, jedyny wspólnik spółki przejmowanej, będący spółką przejmującą nie otrzyma żadnych udziałów w spółce przejmującej.

Z uwagi na fakt, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej połączenie będzie się odbywać w trybie uproszczonym z zastosowaniem przepisu art. 516 § 6 k.s.h.

Zgodnie z art. 506 § 1 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej zawierająca zgodę wspólników na plan połączenia. Na podstawie art. 516 § 1 k.s.h., połączenie nie będzie wymagało uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR