Raport bieżący nr 26 z dnia 01 grudnia 2015 r - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 01 grudnia 2015 r. uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i F Emitenta. W uchwale Zarząd Giełdy stwierdza, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 382.500 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 6.077.873 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Ponadto Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 08 grudnia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:
- akcje serii A spółki Groclin S.A. oznaczonych kodem „PLINGR00070”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 08 grudnia 2015 r.  asymilacji tych akcji z akcjami spółki, oznaczonymi kodem „PLINTGR00013”,
- akcje serii F spółki Groclin S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów wartościowych w dniu 08 grudnia 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLINTGR00013”.

Podstawa prawna przekazania raportu - Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe