Raport bieżący nr 25 z dnia 28 października 2015 r - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Groclin S.A.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej: „Emitent”) informuje, że powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Groclin S.A. sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie 382.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 6.077.873 akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informuje, że prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 28 października 2015 roku w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (http://pl.groclin.com/).

 

Podstawa prawna przekazania raportu - Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie