Raport bieżący nr 24 z dnia 19 października 2015 roku - Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Groclin S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 18 października 2015 r. podpisał list intencyjny od firmy RECARO Automotive o nominacji na produkcję seryjną poszyć foteli samochodowych do modelu samochodu marki FORD FOCUS ST. To kolejny, obok dostaw do Scanii i Renault Trucks, krok w rozwoju współpracy z RECARO.

Pierwsze dostawy do modelu Forda Focusa zostaną uruchomione jeszcze w 2015 roku i będą realizowane przez okres minimum 5 lat. Obejmują one obecny model jak i jego następcę, którego produkcja ruszy na przełomie 2017 i 2018 roku.

Roczna wartość tego projektu szacowana jest na poziomie około 4,5 mln EUR.

Umowa ma charakter stosowanego w branży motoryzacyjnej listu nominacyjnego. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro. W Umowie nie zastrzeżono warunków ani terminów.

Realizacja umowy nastąpi bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez Emitenta.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość świadczeń wynikających z umowy, określona dla okresu jej obowiązywania  przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna przekazania raportu - Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe