Raport bieżący nr 20 z dnia 28 lipca 2015 roku - Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Groclin S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 27 lipca 2015 r. podpisał list intencyjny od koncernu GM o nominacji na produkcję seryjną poszyć foteli samochodowych do modelu samochodu marki OPEL ZAFIRA. Współpraca przewidziana jest na okres 6 lat, a łączna szacunkowa wartości dostaw wyniesie blisko 24 mln EUR.


Umowa ma charakter stosowanego w branży motoryzacyjnej listu nominacyjnego. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Nominacja ta stanowi kolejny etap w rozwoju współpracy między tymi firmami, która dotychczas dotyczyła modeli Astry.

Produkcja ma ruszyć już we wrześniu bieżącego roku i trwać do grudnia 2021. Podobnie jak Astra, realizowana będzie w zakładzie Groclinu ulokowanym na Ukrainie.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro. W Umowie nie zastrzeżono warunków ani terminów. Realizacja umowy nastąpi bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez Emitenta.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość świadczeń wynikających z umowy, określona dla okresu jej obowiązywania  przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna przekazania raportu -  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe