Raport bieżący EBI nr 1 z dnia 23 czerwca 2017 r (g. 15:53) - Informacja o niestosowaniu zasady zawartej w punkcie I.Z.1.20 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w związku z odbytym w dniu 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., nie został zarejestrowany przebieg Walnego Zgromadzenia w formie wizualnej oraz fonicznej.

Zaistniała sytuacja stanowi odstępstwo od zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 zawartej w punkcie I.Z.1.20. dotyczącej zamieszczenia na stronie internetowej spółki zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video.

Pomimo niedotrzymania przywołanej zasady, w ocenie Spółki, realizowane dotychczas przez Spółkę procedury obowiązujące w zakresie zwołania oraz przebiegu walnego zgromadzenia, w tym uczestnictwo notariusza, zapewniają akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących walnego zgromadzenia, w tym w szczególności dotyczących jego przebiegu, podjętych uchwał oraz pozwalają na podjęcie przez akcjonariusza decyzji o uczestnictwie w walnym zgromadzeniu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nikt z obecnych akcjonariuszy nie składał wniosku aby przebieg Walnego Zgromadzenia został zarejestrowany, a podczas Walnego Zgromadzenia oprócz akcjonariuszy oraz notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia obecny był Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Odstępstwo od zastosowania powyższych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” nie stanowi uszczuplenia praw akcjonariuszy związanych z udziałem w walnym zgromadzeniu.

Ponadto Zarząd Spółki wyjaśnia, iż dotychczas żaden z akcjonariuszy Spółki nie wnioskował o udostępnienie transmisji z obrad, jak również nie domagał się, aby obrady były rejestrowane. W konsekwencji, mając także na uwadze ilość akcjonariuszy, którzy zgłosili uczestnictwo podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki podjął decyzję o odstępstwie od przywołanej wyżej zasady.