Raport bieżący nr 18 z dnia 23 czerwca 2017 r. (g. 15:33) - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka"), informuje, że uchwałą nr 6 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. postanowiło część zysku netto za rok 2016 w kwocie 2.315.574,60 zł (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) tj. w wysokości odpowiadającej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę zysku dla akcjonariuszy Spółki.

Przeznaczona do podziału kwota zysku rozdysponowana zostanie w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 14 lipca 2017 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję Spółki, co stanowi łącznie kwotę 2.315.574,60 zł (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), a dywidenda będzie płatna do dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą według stanu na dzień 22 czerwca 2017 roku wynosi 11.577.873.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe