Raport bieżący nr 15 z dnia 19 czerwca 2017 r. (g. 14:40) - Kandydatura Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do składu Rady Nadzorczej.

Zarząd Groclin Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez AEGON PTE S.A. działającego w imieniu akcjonariusza spółki AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym Porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Oświadczenie kandydata wraz z CV stanowi załącznik do niniejszego Raportu. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe