Raport bieżący nr 12 z dnia 19 czerwca 2017 r. (g. 14:36) - Kandydatura Pana Mike`a Gerstnera do składu Rady Nadzorczej.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna  z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień  22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym Porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Mike`a Gerstnera w zarządzaniu oraz nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także wiedza w branży, w której działa GROCLIN S.A. W rezultacie Pan Mike Gerstner swoją wiedzę i doświadczenie będzie mógł wykorzystać dla dobra akcjonariuszy spółki GROCLIN S.A. Pan Mike Gerstner pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. w okresie poprzedniej kadencji od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Mike’a Gerstnera:

Wykształcenie i kwalifikacje:

1997 - Służba cywilna

1996-2003 Studia na Uniwesrystecie Drezdeńskim na kierunku Transport i Logistyka
2003 - tytuł: “Business Economist for Transportation and Logistics”

Pan Mike Gerstner włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

2003 – obecnie Dyrektor Zarządzający i właściciel przedsiębiorstwa Tennistown GmbH

2014 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Mike Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Tennistown GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. 

Pan Mike Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mike Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe