Raport bieżący nr 10 z dnia 27.08.2012 r.-Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 10 z dnia 27 sierpnia 2012 r. - Rejestracja zmian Statutu Spółki.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 06 z dnia 26 czerwca 2012 r. Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 sierpnia 2012 roku, na mocy którego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostały zmiany Statutu Inter Groclin Auto S.A. przyjęte uchwałą nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku (raport bieżący nr 06 z 26 czerwca 2012 r.).

Sąd Rejestrowy wpisał także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmiankę o uchwaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przyjęty został uchwałą nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku ((raport bieżący nr 06 z 26 czerwca 2012 r.).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.