Raport bieżący_11/2020. Data sporządzenia: 28 lipca 2020 r. (godz.15:16). Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.

Temat: Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka") informuje, że w dniu 27 lipca 2020 Spółka otrzymała z mBank Spółka Akcyjna Aneks nr 17 do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 5 lipca 2013 r. Na podstawie zawartego aneksu Bank udostępnił Spółce oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej Groclin produkty finansowe do kwoty 1.442.000,00 EUR na okres do dnia 31 stycznia 2022 roku. Jednocześnie zostało zmniejszone zadłużenie Spółki w udostępnionej linii kredytowej w ramach tej umowy o kwotę 1.070.000,00  EUR, która była kaucją pieniężną stanowiącą zabezpieczenie niniejszej umowy. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR