RAPORT BIEŻĄCY NR 21, z dnia 25 lipca 2017 r. (g. 8:23) - Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego​

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2017 z dnia 20 marca 2017 r. oraz w związku z faktem, że GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) jest adresatem zapytań dotyczących ewentualnej inwestycji w aktywa oraz akcje Spółki, Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Spółki w dniu 24 lipca 2017 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora dla segmentu poszyć Spółki.

W związku z powyższym Zarząd informuje, że w dniu 24 lipca 2017 r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna („Bank”) oraz  Argonas Corporate Finance GmbH („Argonas”) umowy, których przedmiotem jest powołanie Banku oraz Argonas jako doradców Emitenta.

Powołanie doradców ma na celu zapewnienie Zarządowi wsparcia w procesie pozyskania inwestora dla segmentu poszyć, a także umożliwi Zarządowi dokonanie rzetelnego przeglądu wszystkich opcji strategicznych, mając na uwadze interes Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z założeniami procesu reorganizacji Spółki oraz strategii rozwoju Spółki, przedstawionymi w raporcie bieżącym 2/2017, zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, związana z produkcją poszyć, zostanie wniesiona do spółki celowej. Intencją Zarządu Emitenta jest pozyskanie inwestora dla spółki celowej lub sprzedaż spółki celowej. Efektem przeprowadzenia procesu inwestycyjnego może być zmiana w strategii rozwoju Emitenta i zwiększenia zaangażowania w segmencie inżyniersko-projektowym, w którym operuje obecnie spółka zależna CADM Automotive Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.