PL  |  EN  |  UA

GCN 1.41 -0.13 -8.44%

GBP 5.1562 0.0243 +0.47% USD 3.7733 0.0369 +0.99% EUR 4.5512 0.0069 +0.15% GCN 1.41 -0.13 -8.44%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 7 z dnia 8 maja 2017 r. (g. 14:03) - Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent"), informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z dnia 5 maja 2017 r. uzyskał pozytywną opinię w przedmiocie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu GROCLIN S.A. wypłaty dywidendy w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Emitenta podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planuje zgłoszenie projektu uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2016 zgodnie z którym część zysku w kwocie 2.315.574,60 zł zostanie wypłacona jako dywidenda, a pozostała kwota zysku tj. 1.534.971,76 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji objętych dywidendą według stanu na dzień 8 maja 2017 roku wynosi 11.577.873.

Jednocześnie, nawiązując do raportu bieżącego z dnia 21 marca 2016 roku Emitent wyjaśnia, że  rekomendacja w zakresie proponowanej dywidendy została ustalona przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz kryteriów wskazanych w Raporcie Bieżącym nr 3/2016 tj. w oparciu o wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania, jak również bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki oraz planowane akwizycje.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR