PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 60 z dnia 23 grudnia 2014 roku - Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Groclin S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniach 22-23 grudnia 2014 r. otrzymał dwa listy intencyjne dotyczące strategicznych projektów dla jednostki biznesowej Controls, realizowanych przez Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (dalej: „KTP”), jednostkę zależną Emitenta, o łącznej wartości sięgającej 81,75 mln EUR, tj. blisko 350 mln PLN.

Oba listy intencyjne są kamieniami milowymi w rozwoju firmy w branży oraz otwierają drogę do dwóch z największych rynków kolejowych na świecie, rynku szwajcarskiego i rosyjskiego.

Pierwszy list intencyjny dotyczy produkcji szaf elektrycznych dla firmy SBB (Schweizer Bundesbahn). Współpraca realizowana wraz z firmą Power Converter Solutions GmbH w Berlinie (spółka grupy Knorr-Bremse) przewidziana jest do roku 2029 i obejmuje produkcję szaf elektrycznych do 1.108 wagonów o łącznej wartości 71 mln EUR, tj. ponad 300 mln PLN (wszystkie opcje w ramach otrzymanego listu intencyjnego). W ramach pierwszego etapu KTP dostarczy do końca 2019 roku szafy elektryczne do 384 wagonów o łącznej wartości 25 mln EUR, tj. około 105 mln PLN. Finalnym odbiorcą szaf będzie firma Bombardier Transportation, a dostawy odbywać się będą do dwóch fabryk zlokalizowanych w Niemczech i Szwajcarii.

Drugi list intencyjny dotyczy współpracy z firmą Bombardier na rynku rosyjskim w zakresie rozwoju i dostaw szaf elektrycznych i wiązek elektrycznych do wagonów i lokomotyw produkowanych przez Bombardier. Projekt będzie realizowany na rzecz First Locomotive Company LLC, która jest wspólnym przedsięwzięciem firmy Bombardier i lokalnego partnera rosyjskiego. W ramach listu KTP opracuje i dostarczy produkty do 100 lokomotyw o łącznej wartości 10,7 mln EUR, tj. około 46 mln PLN. Dostawy rozpoczną się na początku 2015 roku i trwać będą do końca 2017 roku. Zamówienie realizowane będzie przez KTP, będącą strategicznym partnerem koncernu Bombardier w zakresie dostaw wiązek elektrycznych i szaf sterowniczych do lokomotyw.

W efekcie powyższych ustaleń KTP spodziewa się wzrostu zamówień na szafy i wiązki elektryczne w najbliższych latach.

Łączna wartość podpisanych z firmą Bombardier umów i porozumień w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 520 mln PLN. Porozumieniem o największej wartości jest porozumienie dotyczące projektu SBB (Schweizer Bundesbahn) o wartości 71 mln EUR, tj. ponad 300 mln PLN.

Porozumienia mają charakter stosowanych w branży zamówień otwartych. W pozostałym zakresie warunki porozumień nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu dokumentów.

Listy intencyjne nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości porozumień lub równowartość w złotych 200 tys. euro. W Listach nie zastrzeżono warunków ani terminów. W związku z realizacją zamówień, KTP poniesie dodatkowe nakłady inwestycyjne w wysokości około 400 tys. EUR.

Kwoty zawarte w oryginalnych dokumentach wyrażone w EUR przeliczono na PLN wg kursu NBP z dnia 2014-12-23, EUR/PLN 4,2743.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość świadczeń wynikających z umów i porozumień, określona dla okresu ich obowiązywania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.