PL  |  EN  |  UA

GCN 2.79 -0.11 -3.79%

GBP 4.8372 -0.0133 -0.27% USD 3.6825 -0.0437 -1.17% EUR 4.3189 -0.0204 -0.47% GCN 2.79 -0.11 -3.79%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 53 z dnia 17 października 2014 roku - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce.

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce.

 

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 17 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Marii Drzymała o zmniejszeniu udziału w Spółce.

Pani Maria Drzymała na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539) poinformowała Spółkę, że wg informacji z Domu Maklerskiego z dnia 16 października 2014 roku jej udział w ogólnej licznie głosów w Spółce spadł poniżej 10%.

Dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki przez Panią Marię Drzymała wynosił 1.217.461 szt. i stanowił 10,52% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz kapitale zakładowym. W wyniku dokonanych transakcji stan posiadania akcji Spółki przez Panią Marię Drzymała wynosił 1.131.511 szt., co stanowi 9,77% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz kapitale zakładowym.

Transakcje zbycia 85.950 akcji spółki Groclin S.A. nastąpiły na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie  od 09 do 13 października 2014 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.