PL  |  EN  |  UA

GCN 2.79 -0.11 -3.79%

GBP 4.8372 -0.0133 -0.27% USD 3.6825 -0.0437 -1.17% EUR 4.3189 -0.0204 -0.47% GCN 2.79 -0.11 -3.79%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 3 z dnia 21 marca 2016 r - Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd Groclin S.A. informuje, iż zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2015 rok na poziomie 0,50 PLN za akcję.
W dłuższej perspektywie Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie około 30%-50% skonsolidowanych przepływów pieniężnych netto wolnych od obciążeń przypadających na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej.
Wpływ na rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały w szczególności następujące czynniki: wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania, jak również bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki oraz planowane akwizycje i wymogi prawa.
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy będzie również uzależniona od udziału finansowania kapitałem obcym w kapitale ogólnym Spółki. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu, a decyzję o wypłacie dywidendy będzie podejmowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna przekazania raportu -  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe