PL  |  EN

GCN 3.11 -0.01 -0.32%

GBP 5.3744 -0.0137 -0.26% USD 3.931 0.0034 +0.09% EUR 4.6058 -0.0046 -0.1% GCN 3.11 -0.01 -0.32%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 3 z dnia 21 marca 2016 r - Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd Groclin S.A. informuje, iż zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2015 rok na poziomie 0,50 PLN za akcję.
W dłuższej perspektywie Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie około 30%-50% skonsolidowanych przepływów pieniężnych netto wolnych od obciążeń przypadających na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej.
Wpływ na rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały w szczególności następujące czynniki: wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania, jak również bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki oraz planowane akwizycje i wymogi prawa.
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy będzie również uzależniona od udziału finansowania kapitałem obcym w kapitale ogólnym Spółki. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu, a decyzję o wypłacie dywidendy będzie podejmowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna przekazania raportu -  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe