PL  |  EN  |  UA

GCN 1.37 -0.17 -11.04%

GBP 5.1534 0.0215 +0.42% USD 3.762 0.0256 +0.68% EUR 4.5488 0.0045 +0.1% GCN 1.37 -0.17 -11.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 3 z dnia 20 marca 2017 r. (g. 15:41) - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2016

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2016 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.

Termin opublikowania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok został przesunięty z dnia 31 marca 2017 r. na dzień  28 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).