PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 35 z dnia 8 grudnia 2016 r. (g. 17:46) - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku Spółka otrzymała na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), następujące zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w Spółce:

 „Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, QUERCUS  Absolute Return FIZ oraz Acer Aggressive FIZ  (dalej „Fundusze”) zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce GROCLIN S.A. (dalej „Spółka”) oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 5 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 594 773 akcje Spółki, co stanowiło 5,14% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 594 773 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 5 grudnia 2016 r. Fundusze posiadały 572 051 akcje Spółki, co stanowiło 4,94% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 572 051 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w  art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.”

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.