PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 34 z dnia 7 grudnia 2016 r. (g. 16:32) - Nabycie akcji spółki Groclin S.A.

 

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 roku otrzymał, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następujące zawiadomienie o nabyciu akcji spółki Groclin S.A.:

„Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, QUERCUS  Absolute Return FIZ oraz Acer Aggressive FIZ  (dalej „Fundusze”) zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce GROCLIN S.A. (dalej „Spółka”) oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 1 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ posiadały 502 967 akcji Spółki, co stanowiło 4,34% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 502 967 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 1 grudnia 2016 r. Fundusze posiadały 602 457 akcji Spółki, co stanowiło 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 602 457 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w  art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.”

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.