PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 33 z dnia 2 grudnia 2016 r. (g. 21:10) - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka") informuje, że w dniu 2 grudnia 2016 roku Spółka otrzymała powiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w Spółce.

Poniżej treść powiadomienia otrzymanego przez Spółkę:

„Ja, niżej podpisany André Gerstner, działając jako Prezes Zarządu GROCLIN Spółka akcyjna („Spółka”) oraz Członek Zarządu KABELCONCEPT HORNIG GmbH, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz działając na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że spółka kontrolowana przeze mnie tj. KABELCONCEPT HORNIG GmbH, na skutek transakcji pakietowych pozasesyjnych w dniu:

- 29 listopada 2016 r. zbyła 500.000 sztuk akcji GROCLIN S.A. uprawniających do wykonywania 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.,

- 30 listopada 2016 r. zbyła 200.000 sztuk akcji GROCLIN S.A. uprawniających do wykonywania 200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.,

 - 1 grudnia 2016 r. zbyła 100.000 sztuk akcji GROCLIN S.A. uprawniających do wykonywania 100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.

Przed powyższym zbyciem KABELCONCEPT HORNIG GmbH posiadała 2.035.000 akcji GROCLIN S.A. uprawniających do wykonywania 2.035.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A., co stanowiło 17,58% kapitału zakładowego GROCLIN S.A. i 17,58% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A. Na skutek przeprowadzonych transakcji, stanowiących ogółem 6,91% kapitału zakładowego GROCLIN S.A., stan posiadania KABELCONCEPT HORNIG GmbH uległ zmniejszeniu do poziomu 1.235.000 sztuk akcji Spółki,  co stanowi 10,67% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 1.235.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A., co stanowi 10,67% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.

Przed powyższym zbyciem posiadałem pośrednio (jako udziałowiec KABELCONCEPT HORNIG GmbH oraz Gerstner Managementholding GmbH) 5.002.873 akcje GROCLIN S.A. uprawniające do wykonywania 5.002.873 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A., co stanowiło 43,21% kapitału zakładowego GROCLIN S.A. i 43,21% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A. Na skutek dokonania opisanych powyżej transakcji, stanowiących ogółem 6,91% kapitału zakładowego GROCLIN S.A., podmioty kontrolowane przeze mnie tj. KABELCONCEPT HORNIG GmbH oraz Gerstner Managementholding GmbH dysponują łącznie 4.202.873 akcjami Spółki co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 4.202.873 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A., co stanowi 36,30 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.”

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych