PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 31 z dnia 25 listopada 2016 r. (g. 19:32) - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka") informuje, że w dniu 25 listopada 2016 roku Spółka otrzymała powiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w Spółce.

Poniżej treść powiadomienia otrzymanego przez Spółkę:

„Ja, niżej podpisany André Gerstner, działając jako Prezes Zarządu GROCLIN Spółka akcyjna („Spółka”) oraz Członek Zarządu KABELCONCEPT HORNIG GmbH, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz działając na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że spółka kontrolowana przeze mnie tj. KABELCONCEPT HORNIG GmbH, na skutek transakcji pakietowych pozasesyjnych w dniu:

- 24 listopada 2016 r. zbyła 590.000 sztuk akcji GROCLIN S.A. uprawniających do wykonywania 590.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A. oraz

- 25 listopada 2016 r. zbyła 200.000 sztuk akcji GROCLIN S.A. uprawniających do wykonywania 200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.

Przed powyższym zbyciem KABELCONCEPT HORNIG GmbH posiadała 2.825.000 akcji GROCLIN S.A. uprawniających do wykonywania 2.825.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A., co stanowiło 24,40% kapitału zakładowego GROCLIN S.A. i 24,40% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A. Na skutek przeprowadzonej transakcji, stanowiącej ogółem 6,82% kapitału zakładowego Groclin S.A., stan posiadania KABELCONCEPT HORNIG GmbH uległ zmniejszeniu do poziomu 2.035.000 sztuk akcji Spółki,  co stanowi 17,58% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 2.035.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A., co stanowi 17,58% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.

Przed powyższym zbyciem posiadałem pośrednio (jako udziałowiec KABELCONCEPT HORNIG GmbH oraz Gerstner Managementholding GmbH) 5.792.873 akcje GROCLIN S.A. uprawniające do wykonywania 5.792.873 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A., co stanowiło 50,03% kapitału zakładowego GROCLIN S.A. i 50,03% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A. Na skutek dokonania opisanej transakcji, stanowiącej ogółem 6,82% kapitału zakładowego Groclin S.A., podmioty kontrolowane przeze mnie tj. KABELCONCEPT HORNIG GmbH oraz Gerstner Managementholding GmbH dysponują łącznie 5.002.873 akcjami Spółki co stanowi 43,21% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 5.002.873 głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A., co stanowi 43,21 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.”

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka”) informuje, że Groclin S.A. podpisał porozumienie z jednym z jego głównych klientów prowadzące do rozszerzenia zakresu współpracy w nadchodzących latach nie tylko w zakresie produkcji poszyć, ale również usług inżynieryjnych.

Dzięki temu sprzedaż z jednym z kluczowych klientów Spółki zwiększy się o 10 milionów złotych do 2018 roku i wzrośnie o kolejne 20 milionów złotych rocznie począwszy od przełomu lat 2019/2020.

Łączna szacowana wartość umowy wynosi 170 milionów złotych w całym okresie objętym porozumieniem.

Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego porozumienia, rozszerzenia współpracy i rozwoju relacji, które pozwolą na wspólne plany biznesowe w nadchodzących latach.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych