PL  |  EN  |  UA

GCN 1.41 -0.13 -8.44%

GBP 5.1534 0.0215 +0.42% USD 3.762 0.0256 +0.68% EUR 4.5488 0.0045 +0.1% GCN 1.41 -0.13 -8.44%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 14 z dnia 19 czerwca 2017 r. (g. 14:39) - Kandydatura Pana Jörga-Holgera Horniga do składu Rady Nadzorczej.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna  z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Jörga-Holgera Horniga na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień  22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym Porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Jörga-Holgera Horniga w zarządzaniu oraz nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także wiedza w branży, w której działa GROCLIN S.A. W rezultacie Pan Jörg-Holger Hornig swoją wiedzę i doświadczenie będzie mógł wykorzystać dla dobra akcjonariuszy spółki GROCLIN S.A. Pan Jörg-Holger Hornig pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. w obecnej kadencji od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Jörga-Holgera Horniga:


Wykształcenie i kwalifikacje:

09.1969 - 08.1979 – Liceum Ogólnokształcące w Kleinmachnow

Pan Jörg-Holger Hornig włada językiem niemieckim.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

09.1979 - 02.1982 – kształcenie na pracownika instalacji elektrycznych,  Elektroonlagen Heilmonn, 14532 Kleinmochnow, Niemcy

03.1982 - 06.1986 – Kierownik serwisu i działu konserwacji, instalacje medyczne Teltow GmbH, 14513 Teltow, Niemcy

07.1986 - 02.1991– Członek zarządu, Firma S. Hornig, 14532 Kleinmachnow, Niemcy

11.1987 - 05.1989 – Zasadnicza służba wojskowa NVA, 14822 Brück, Niemcy

09.1989 - 06.1990 –  Kształcenie na mistrza elektryki w Izbie Przemysłu i Handlu,14467 Potsdam, Niemcy

03.1991 - 09.1993 – Dystrybucja systemów ostrzegających, sygnalizujących oraz komunikacyjnych Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Berlin (W&G KT-B), 13365 Berlin, Niemcy

10.1993 - 03.1995 –  Kierownik działu sprzedaży systemów ostrzegających i sygnalizujących północ/wschód, Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Eningen (W&G KT), 72800 Eningen, Niemcy

04.1995 - 12.2005 –  Samodzielny przedstawiciel handlowy, własna działalność (produkty W&G, północ/wschód), 14532 Kleinmachnow, Niemcy

04.2002 – Wspólnik zarządzający, Signalconcept Hornig GmbH, Dystrybucja systemów ostrzegających i sygnalizujących, systemy kablowe pojazdów specjalnych, 14513 Teltow, Niemcy

Od 11.2008  – Wspólnik zarządzający, Kabelconcept Hornig GmbH - spółka kupiecka, dystrybucyjna oraz handlowa, 14513 Teltow, Niemcy

2014 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Jörg-Holger Hornig poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję wspólnika zarządzającego spółki Kabelconcept Hornig GmbH  przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. 

Pan Jörg-Holger Hornig nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jörg-Holger Hornig nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe