PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 5.007 -0.0119 -0.24% USD 3.752 -0.0056 -0.15% EUR 4.4849 0.0095 +0.21% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 11 z dnia 30.11.2012 r.- Zmiana umów.

Raport bieżący nr 11 z dnia 30 listopada 2012 r.

Temat: Zmiana umów.

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 02 z dnia 28 lutego 2012 r., nr 13 z dnia 29 listopada 2011 r., nr 12 z dnia 24 października 2011 r., nr 12 z dnia 2 grudnia 2010 r., nr 36 z dnia 23 grudnia 2009 r., nr 35 z dnia 1 grudnia 2009 r., nr 34 z dnia 27 listopada 2009 r., nr 32 z dnia 30 października 2009 r., nr 31 z dnia 30 września 2009 r., nr 14 z dnia 01 kwietnia 2009 r., nr 23 z dnia 29 września 2006 r., nr 35 z dnia 26 września 2007 r. oraz nr 27 z dnia 30 września 2008 r. Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że:

 

W związku z upływem terminów spłaty kredytów zaciągniętych przez Inter Groclin Auto S.A. w Banku Polska Kasa Opieki S.A., Zarząd Inter Groclin Auto S.A. podpisał aneksy do umów kredytowych:

 

1) aneks nr 14 z dnia 30 listopada 2012 r. do umowy Nr I CKK/IVPO/1009732336/44/2006 o kredyt obrotowy z dnia 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 2.400.000,00 EUR (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy EUR), tj. 9.855.360 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100), na podstawie którego przedłużono termin spłaty kredytu do dnia 30 czerwca 2013 roku,

 

2) aneks nr 9 z dnia 30 listopada 2012 roku do umowy Nr I CKK/IVPO/1009720900/43/2006 o kredyt inwestycyjny z dnia 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 1.064.900,00 EUR (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset EUR), tj. 4.372.905,36 PLN (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięć złotych 36/100), na podstawie którego przedłużono termin spłaty kredytu do dnia 30 czerwca 2013 roku.

 

Powyższe umowy nie spełniają kryteriów znaczącej umowy w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 44 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe