PL  |  EN  |  UA

GCN 1.6 0.08 +5.26%

GBP 5.091 -0.0082 -0.16% USD 3.7436 -0.0104 -0.28% EUR 4.5283 -0.0059 -0.13% GCN 1.6 0.08 +5.26%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 01 z dnia 05 stycznia 2015 roku - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Drzymały o zmniejszeniu udziału w Spółce.
Pan Zbigniew Drzymała na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539) poinformował Spółkę, że jego udział w ogólnej licznie głosów w Spółce zmniejszył się o 5,26% oraz spadł poniżej 5% wskutek ich sprzedaży na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Sprzedaż akcji Groclin S.A. nastąpiła w okresie od 9 września do dnia 23 grudnia 2014. Spółka nie otrzymała informacji, w którym dniu miały miejsce transakcje powodujące zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5%. Dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki przez Pana Zbigniewa Drzymałę wynosił 1.134.744 szt. i stanowił 9,80% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz kapitale zakładowym. W wyniku dokonanych transakcji, wg informacji z dnia 5 stycznia 2015 roku, stan posiadania akcji Spółki przez Pana Zbigniewa Drzymałę wynosił 525.934 szt., co stanowi 4,54% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz kapitale zakładowym.

Treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę:

„Na podstawie Art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, informuję że mój udział w ogólnej liczbie głosów spadł 5%.
Dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki na dzień 09 września 2014 roku wynosił 1 134 744 szt. i stanowił 9,80% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz kapitale zakładowym.
W wyniku dokonanych transakcji mój stan posiadania akcji Spółki wynosił 525 934 szt., co stanowi 4,54% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz kapitale zakładowym.
Transakcje zbycia 608 810 akcji spółki Groclin S.A. nastąpiły na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie od 09 września do 23 grudnia 2014 roku.”

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe