PL  |  EN  |  UA

GCN 2.14 -0.09 -4.04%

GBP 5.2193 0.0232 +0.45% USD 3.7466 0.0383 +1.03% EUR 4.5205 0.0027 +0.06% GCN 2.14 -0.09 -4.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_20/2020. Data sporządzenia: 22 września 2020 r. (godz.17:22). Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.

Temat:  Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka") informuje, że w dniu 21 września 2020 Spółka podpisała z mBank Spółka Akcyjna Aneks nr 18 do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 5 lipca 2013 r. Na podstawie zawartego aneksu Bank udostępnił Spółce oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej Groclin produkty finansowe do kwoty 931.075,63 EUR na okres do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

a) weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową,
b) cesja wierzytelności należnych Spółce z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
c) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. na zapasach, materiałach, wyrobach gotowych.

Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR: informacje poufne