PL  |  EN  |  UA

GCN 2.14 -0.09 -4.04%

GBP 5.2193 0.0232 +0.45% USD 3.7466 0.0383 +1.03% EUR 4.5205 0.0027 +0.06% GCN 2.14 -0.09 -4.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_17/2020. Data sporządzenia: 4 września 2020 r. (godz.15:01). Zmiana adresu siedziby Groclin Spółka Akcyjna

Temat: Zmiana adresu siedziby Groclin Spółka Akcyjna

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w związku z podjęciem w dniu 31 sierpnia 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. uchwały w sprawie zmiany siedziby Emitenta, podjął w dniu 3 września 2020 roku uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki, będącego jednocześnie adresem do korespondencji.

Nowy adres siedziby Spółki jest następujący: ul. Jeziorna 3, Karpicko, 64-200 Wolsztyn.

Stosowne dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe