PL  |  EN  |  UA

GCN 1.37 -0.17 -11.04%

GBP 5.1459 0.014 +0.27% USD 3.7558 0.0194 +0.52% EUR 4.5471 0.0028 +0.06% GCN 1.37 -0.17 -11.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_07/2020. Data sporządzenia: 8 maja 2020 r. (godz.17:28). Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe.

Temat: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent") informuje, że w toku prac nad sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GROCLIN dokonano analizy wartości aktywów posiadanych przez Spółkę. W wyniku dokonanego przeglądu oraz przeprowadzonych wycen wartości aktywów została podjęta decyzja o dokonaniu odpisów i rezerw o łącznej wartości 22.121 tys. PLN w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz o łącznej wartości 16.052 tys. PLN w sprawozdaniu skonsolidowanym, które odpowiednio negatywnie wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki za rok 2019.

Na ww. operacje składają się przede wszystkim odpisy związane z trwałą utratą wartości aktywów zaangażowanych w biznes poszyciowy w następstwie wycen dokonanych do potencjalnych cen sprzedaży aktywów wynikających z posiadanych przez Spółkę ofert zakupu i listów intencyjnych (m.in. komunikowanych raportem bieżącym nr 5/2020), a także w związku z toczącą się likwidacją spółki Groclin Seating GmbH (raport bieżący nr 17/2019) .  

Rezerwy oraz odpisy, o których mowa powyżej zostaną odpowiednio ujęte w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2019.   

Alokacja odpisu obejmować będzie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym: (i) rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, (ii) udziały w jednostkach zależnych prowadzących działalność na Ukrainie i Niemczech i odpowiednio w sprawozdaniu skonsolidowanym: (i) rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, (ii) rezerwy i zapasy.

Jednocześnie Emitent informuje, że sprawozdanie skonsolidowane i sprawozdanie jednostkowe jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczne wielkości zostaną przedstawione w sprawozdaniach, których publikacja nastąpi w dniu 22 czerwca 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, że aktualnie prowadzi również działania mające na celu optymalizację w obszarach kluczowych dla obecnej oraz przyszłej sytuacji Grupy Kapitałowej GROCLIN, do których należą w szczególności (i) posiadany i realizowany portfel zamówień (w następstwie załamania spowodowanego skutkami zatrzymania przemysłu motoryzacyjnego), (ii) optymalizacja źródeł finansowania, (iii) optymalizacja zagospodarowania posiadanych aktywów czy podejmowane inicjatywy związane z pozyskaniem inwestora.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.