PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.1343 0.0024 +0.05% USD 3.7351 -0.0013 -0.04% EUR 4.5439 -0.0004 -0.01% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_05/2020. Data sporządzenia: 3 kwietnia 2020 r. (godz.14.52). Przekazanie informacji o rozpoczęciu procesu zbycia istotnych aktywów Emitenta oraz ocena bieżącej sytuacji Emitenta.

Raport bieżący nr 05/2020

Temat: Przekazanie informacji o rozpoczęciu procesu zbycia istotnych aktywów Emitenta oraz ocena bieżącej sytuacji Emitenta.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”), mając na uwadze aktualną sytuację na rynku dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego oraz negatywne perspektywy związane z zatrzymaniem produkcji przez głównych odbiorców produktów oferowanych przez Emitenta, informuje, że po dokonaniu analiz potencjalnych kierunków kontynuacji działalności Emitenta, w tym pod kątem optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów, uwzględniając aktualne ryzyka w branży motoryzacyjnej oraz segmencie produkcji poszyć i elementów dla przemysłu motoryzacyjnego podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych Emitenta zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy.

Z końcem marca 2020 r. Emitent bardzo istotnie ograniczył działalność produkcyjną, dostosowując ją do aktualnego poziomu zamówień. Jednocześnie Emitent spodziewa się bardzo istotnego spadku poziomu przychodów oraz poziomu rentowności prowadzonej działalności.

Prowadzone od wielu miesięcy procesy restrukturyzacyjne miały na celu zbycie aktywów, których posiadanie nie jest niezbędne do prowadzenia działalności w segmencie produkcji poszyć, obniżenie zadłużenia oraz ulokowanie produkcji na Ukrainie. Wszystkie te działania zostały przez Emitenta zrealizowane. Jednakże obecna sytuacja powoduje, że zachodzi konieczność podjęcia istotnych decyzji dotyczących dalszych kierunków działalności Emitenta.

Emitent od dłuższego czasu poszukiwał stabilnego partnera, działającego na globalnym rynku, z którym współpraca pozwoliłaby uniknąć krótkoterminowych ryzyk związanych z wahaniami w funkcjonowaniu sektora motoryzacyjnego w Europie.

Aktualny model funkcjonowania Emitenta (obejmujący skoncentrowanie produkcji na Ukrainie) powoduje, że Spółka nie ma możliwości efektywnego wykorzystania programów pomocowych oferowanych polskim przedsiębiorcom, ponieważ znacząca część działalności produkcyjnej i związanych z tym kosztów, jest obecnie zlokalizowana na terytorium Ukrainy w spółce zależnej GROCLIN-KARPATY  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo Spółka boryka się z bieżącymi problemami jakie pojawiają się w związku z ograniczeniami, które stopniowo wprowadzają władze Ukrainy.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży aktywów produkcyjnych Emitenta zlokalizowanych na terytorium Ukrainy. W dniu 2 kwietnia 2020 r. pomiędzy Emitentem a GST AutoLeather Inc. z siedzibą w Rochester Hills („GST”) podpisane zostało Porozumienie, które przewiduje:

(i)  Udzielenie GST wyłączności na nabycie aktywów produkcyjnych Emitenta na okres 90 dni,
(ii)  Zbadanie stanu Aktywów przez GST, w tym w szczególności poprzez przeprowadzenie procesu Due Diligence,  
(iii)  Ustalenie wstępnej listy Aktywów objętych transakcją na: (i) nieruchomości, (ii) maszyny i urządzenia oraz (iii) zapasy,
(iv)  Szacunkową wartość transakcji na poziomie 4,5 mln USD.

Podpisane Porozumienie nie zobowiązuje GST do nabycia Aktywów, a stanowi ustalenie podstawowych parametrów ewentualnej przyszłej transakcji.

Niezależnie od powyższego Emitent nadal podejmuje działania, które pozwolą na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności oraz rozważa czasową zmianę profilu działalności prowadzonej na Ukrainie.   

Z uwagi na fakt, iż działania te są we wstępnej fazie, Emitent o podjętych działaniach będzie informował  w kolejnych raportach.

Podstawa prawna: par. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR