PL  |  EN  |  UA

GCN 1.6 0.08 +5.26%

GBP 5.091 -0.0082 -0.16% USD 3.7436 -0.0104 -0.28% EUR 4.5283 -0.0059 -0.13% GCN 1.6 0.08 +5.26%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący_01/2020. Data sporządzenia: 07 stycznia 2020 r. (godz. 14.18). Połączenie Groclin S.A. z Groclin Service

Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.

 

Temat: Połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9 z dnia 20 maja 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 13 z dnia 12 czerwca 2019 roku Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Emitent”) informuje, iż:

W dniu 3 stycznia 2020 r. nastąpiło połączenie Emitenta (wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy według siedziby Emitenta) ze spółką od niego zależną, tj. spółką pod firmą: Groclin Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228023, której podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z).

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest również produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z).

Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie Groclin Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  przez Emitenta, a więc w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 – tekst jednolity z późn. zm.).

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR